مديرعامل برق لرستان با اعلام خبر جذب اعتبار 40 ميليارد ريالي براي تأمين برق متقاضيان جديد روستايي، گفت: اعتبار فوق از محل بند(ه) تبصره 6 قانون بودجه 95 جذب و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo