دراین مانور که با هدف آمادگی و ارزیابی تعامل بین بخشی سازمانها و دستگاهای اجرایی و همچنین هماهنگی مدیریت بحران تهران در مقابل حوادث غیرمترقبه روز پنجشنبه،بیست وسوم اریبهشت ماه در بزرگراه شهید تندگویان – بوستان ولایت و محدوده برق بهمن برگزارشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo