ردیف

عنوان اولویت
های تحقیقاتی

1

بررسی و تدوین معماری امنیتی شبکه
های هوشمند و سیستم های اندازه گیری هوشمند

2

استفاده از نور طبیعی جهت روشنایی
فضاهای داخلی از طریق لوله های انتقال و توزیع نور

3

امکان سنجی بکارگیری فناوریهای
ذخیره سازی انرژی در نیروگاه های حرارتی به منظور افزایش کارآیی در تولید برق

4

بررسی استفاده از جریان حرارت کیفیت
پایین(
Low Grade Heat) برای تولید برق

5

بررسی روش های نوین در بهینه سازی
کندانسورهای نیروگاه های حرارتی ( روش هدایتگر باد
Wind guide technology) با هدف افزایش راندمان خنک کاری

6

تحقیق و شناسایی تکنولوژی های نوین
کاهش انتشار آلاینده های نیروگاه های کشور

7

مطالعه و تحقیق در مورد نیروگاه های
Zero Emission و امکان بکارگیری آنها در کشور

8

بررسی ریسک سرمایه گذاری در حوزه
انرژی بخش صنعت با ملاحظه نرم افزارهای محاسبه توزیع احتمال پارامترهای تصادفی
در مدل های انرژی

9

بررسی شاخصهای مهم تعیین کننده
بازار، شاخصهای قیمتی (مواد اولیه، محصولات، انرژی مصرفی) در توسعه صنعت فولاد
در کشور و نقش آن در کاهش یا افزایش شدت انرژی بخش صنعت

توسعه فضای کسب و کار شرکت های
خدمات انرژی قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی و شرایط و ضوابط آنها : تضمین،
MV))، بیمه، تامین مالی و …. مطالعه موردی
کشورهای آلمان و امریکا به عنوان دو کشور توسعه یافته و برزیل و ترکیه به عنوان
دو کشور در حال توسعه

10

روش های کنترل فعال برای افزایش
راندمان کمپرسور در اثر وقوع پدیده های ناپایدارکننده آئرودینامیکی

11

برآورد رابطه بین مصرف انرژی و
میزان قراضه استفاده شده به عنوان ماده اولیه در تولید فولاد و نقش آن در زنجیره
ارزش تولید فولاد

12

طراحی سیکل تبرید تراکمی با استفاده
از اجکتور، شبیه سازی، بررسی پارامترهای موثر بر راندمان و ساخت نمونه تحقیقاتی

13

بررسی عوامل ناپایداری عملکردی بر
روی کاهش راندمان و افزایش مصرف انرژی در کمپرسورها و روش های کنترل فعال برای
افزایش راندمان کمپرسور در اثر وقوع پدیده های ناپایدارکننده آئرودینامیکی

14

امکان سنجی استفاده از PCM و لوله‌ های حرارتی در سیستم سرمایش تبخیری، شبیه‌سازی و طراحی

15

بررسی آسیب شناسی موانع و عوامل
اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری الگوی صحیح مصرف انرژی برق

16

بررسی نقش تبلیغات و تأثیر ابزارهای
آن در اصلاح الگوی مصرف انرژی

17

بررسی و تبیین عوامل گسترش فرهنگ
مصرف منطقی انرژی برق در بین مشترکین مربوطه و الگوهای موفق جهانی

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo