چند تن از اپراتورهای پست های فشار قوی برق كه برای تجمع صنفی فردا در مقابل مجلس و سازمان مدیریت عازم تهران بودند در مسیر تهران – بروجرد دچار سانحه تصادف شده و هر چهار نفر روانه بیمارستان بروجرد شدند. شورای اپراتوری پست های فشار قوی نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور منتشر کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo