یکی از بینندگان برق نیوز: در رابطه با تشكيل چندين شركت دولتي مديريت توليد برق ها كه قرار است زير نظر شركت مادر تخصصي نيروگاههاي حرارتي فعاليت كنند. چه لزومي به تشكيل اين شركت ها بوده است؟

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo