هدف اصلي اين کارگروه، پيگيري ممتد و مستمر براي توسعه روابط دو جانبه بين وزارت نيرو و اتحاديه اروپا بر سر مسائل مرتبط بين انرژي و تغيير اقليم و محيط زيست خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo