ما باید موضوعاتی مانند محیط زیست، پایداری، آموزش، سلامت، دسترسی به منابع انرژی و خدمات انرژی، برخورداری از فناوری‌های نوین، پاک و پیشرفته و نیاز به ایجاد فرصت های برابر برای توسعه و تاب آوری را از مسائل و رویکردهای سیاسی جدا نماییم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo