کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و در مورد ایجاد موسسه­ ای که امور طراحی تا توزیع محصول نانو را برعهده داشته باشد بحث و تبادل نظر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo