پست های فشار قوی به دلیل میدان بالای مغناطیسی باعث ایجاد جریان القایی در اطراف خود می شوند. تصویر روشن شدن فازمتر با فاصله زیاد از پست در زمین مرطوب قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo