علی دادپی، اقتصاددان مقیم آمریکا معتقد است :شکاف در بهای برق ناشی از عدم استفاده از حاشیه هزینه و مدلهای نوسان در تقاضا برای قیمت گذاری در آن است. در واقع هدف بیشتر توزیع ارزان برق بوده است تا درآمدزایی. در نتیجه دسترسی به برق بیشتر به عنوان یک حق اجتماعی و یک تعهد دولتی نگاه می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo