معاون هماهنگی و دیسپاچینگ توزیع برق تهران بزرگ گفت : در تهران قرار است در پنج سال همه شبکه سیمی برق شهر تهران به کابل خودنگهدار تبدیل شود که تاکنون 40 هزار کیلومتر به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo