مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­ برق در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را منتشر کرد. چارچوب آماري اين طرح كليه نيروگاه هاي توليد برق در كشور است كه برق توليد شده را به فروش مي رسانند به طوري كه اطلاعات ثبتی از طــريق مراجعه مســتقيم مركز آمار ايران به «معاونت بازار برق شركت مديريت شبكه برق ايران» حاصل شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo