مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران با اشاره به توانمندي هاي بخش خصوصي در تامين نيازمندي هاي صنعت برق، گفت: بخش خصوصي امين ما محسوب مي شود و اميدواريم بتوانيم از توانايي هايش استفاده بيشتري كنيم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo