معاونت بهره برداري شركت برق منططقه ای اصفهان :با کمک امور ديسپاچينگ و مخابرات منطقه مركزي خطوط 400 و 230كيلو ولت تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان كه فاقد سيستم PLC و تله پروتكشن بودند مجهز به اين سيستم شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo