آدرس:

کرج، جاده قزلحصار، خیابان اکسیژن، پلاک 3

تلفن:

5303 3425 026

9303 3330 026

178 3640 0912

ایمیل : Info@tabarestatnTablo.com ، Tabarestan_Tablo@yahoo.com