معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزیع برق زنجان همزمان با اجراي مانور اكيپ هاي اجرايي حوزه امور برق غرب شهرستان زنجان در مناطق كوهستاني و دشوار به تشريح اقدام هاي صورت گرفته پرداخت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo