توزيع برق جنوب استان كرمان با ميانگين سني 37 سال شركتي جوان در صنعت برق كشور محسوب مي شود. پرورش جوانان با اخلاق و مسئوليت پذيراز اولويت هاي اصلي این شركت محسوب مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo