مدیر عامل توزیع برق لرستان گفت: اصولا ممیزی ها در راستای پایش اهداف وتبدیل نمودند تهدیدات به فرصت های ارزشمند وپیشبرد ماموریت سازمان ورسیدن به یکسان سازی فعالیت ها واقدامات مربوطه می باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo