همدان در سه ماه گذشته با بیشترین میزان تغییرات مدیریتی در این استان رکوردار عزل و نصب های جدید در حوزه تغییرات مدیریتی در سطح استان های کشور بوده است. حاجی رضا تیموری دست به تغییرات گسترده ای در مدیریت برق همدان زده و در همین چند ماه گذشته بیش از 10 انتصاب جدید داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo