رئیس اداره برق چاروسا به روستاهای بولویری، الگن صبور بزرگ، گشتیاریف دشت آزادی و قلعه بنی اشاره و گفت: برای روشنایی این روستا بیش از ۴۵ چراغ و پایه برق نصب شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo