مديرعامل برق تهران گفت: جاي خالي روز صنعت آب و برق در تقويم ساليانه احساس مي‌شود و خوب است همكاران روابط عمومي اين موضوع را نيز پيگيري كنند. اين حوزه هميشه مظلوم است چراكه هيچ گاه نتوانسته‌ايم دشواري‌هاي كار در اين صنعت را به مردم نشان دهيم. روابط عمومی ها وظيفه ترسيم دشواري‌هاي صنعت آب و برق به مردم را بر عهده دارند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo