در هنگام طراحي و محاسبات حدود و فواصل ايمني لازم است هم محاسبات شك انجام شود و هم محاسبات قوس. يكي از مهمترين خطرات اتصال كوتاه در نزديكي يك فرد قدرت و نيرويي است كه به او اعمال ميشود بدون انكه شخص در اتصال كوتاه دخيل باشد. در شكل زير مقدار اين نيرو بر حسب فاصله از قوس و مقدار جريان اتصال كوتاه نشان داده شده است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo