توزیع برق خوزستان با ارسال جوابیه ای به برق نیوز در خصوص انتشار خبری با عنوان ;بی برقی در شهر چوئبده در گرمای طاقت فرسای جنوب; توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo