البته این محققان پیشتر نیز دست به ابتکارعمل مشابهی زده
بودند و سیستم نسبتا مشابهی را ساخته بودند که با استفاده از ادرار جریان
برق مناسبی برای شارژ تلفن همراه تولید می کند.

اما آنچه که نوآوری اخیر این محققان را در قیاس با تلاشهای
قبلی متمایز می کند، چیزی نیست جز ساختار خاص آن به طوریکه محققان آن را
نخستین ژنراتور پوشیدنی جهان دانسته اند که با استفاده از ادرار می تواند
برق تولید کند.

قلب تپنده این نوآوری در سلولهای سوختی میکروبی آن نهفته است جایی که مواد  ارگانیکی مستقیما به برق تبدیل می شود.

در این سلولهای سوختی میکروبی، ترکیبی از ریزارگانیسمها وجود دارد که با تغذیه از ادرار، الکترون آزاد می کنند.

بیش از ۳۰ سال از ارایه این ساختار می گذرد اما مشکل همیشگی
در کاربردی کردن آن ابعاد بزرگ دستگاههای قبلی بوده است. اما اکنون محققان
توانسته اند مقیاس آن را بسیار کوچک کرده و به یک ژنراتور پوشیدنی تبدیل
کنند.

راه اندازی سیستم های همراه از جمله کاربردهای چنین فناوری در آینده خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo