در دسامبر 2015 در کاپ 21 در فرانسه ، 190 کشور جهان برنامه هایی خود را برای کنترل و کاهش کربن ارائه کردند که امیدواریم با برنامه های اعلام شده حیات منابع خاک به پایداری مطلوب برسد. در مقابل منابع کره خاک مسئولیم، زیرا این منابع متعلق به نسل فردا هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo