خازن یا کاپاسیتور ساخته شده از دو صفحه فلزی که مابین این دو صفحه ازاجسام عایق استفاده می شود ،  دراینجا به نوع  فلزاتی که خازن ها ازآنها ساختـه  می شوند کاری نداریم ، منتها ازانواع خازنها وکاربرد آنها صحبت می کنیم وازمطالب خسته کننده و غیرضروری صرف نظرمی کنیم خازن انواع گوناگون و در شکل های متنوّع وجود دارد که درادامه چند نوع پرکاربرد را توضیح می دهیم ووظیفه خازن ها درالکترونیک هم متفاوت است که هرنوع خازن را که معرفی می کنیم ،  کاربرد و وظایفش را هم به اختصارتوضیح می دهیم،  یک سری واژه و اصطلاح هم درمورد خازنها هست که آنها را نیزبیان کرده وهمچنین روش آزمایش و تست خازن ها را توضیح خواهیم داد، ما دربحث مقاومت مداری به عنوان نمونه معرفی نکردیم،  کم کم که با قطعات بیشتری آشنا شدید، مدارهایی ساده و عملی و کاربردی را هم برای شما آموزش می دهییم
منبع خبر: Tabarestan Tablo