این روزها شاهد طراحی و توسعه ی خانه هایی هستیم که در آنها به استفاده مفید از حداکثر فضا و هم چنین مستقل بودن و تامین انرژی از راه های پاک توجه ویژه ای می شود. ecocapsule هم نمونه ای بارز از اینگونه طراحی است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo