واحد يك گازي نيروگاه سيكل تركيبي قم، به منظور بازديد مسير گاز داغ (HGP) طبق برنامه زمانبندي و با هماهنگي مركز كنترل ديسپاچينگ ملي براي مدت 40 روز از شبكه سراسري برق خارج شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo