در پی بحران جاری در مناطق آسیب دیده فوق الذکر مبلغ 24.430 میلیارد ریال جهت ترمیم شبکه هزینه شد لیکن اقدامات اجرا شده عمدتاً بصورت موقت و اضطراری انجام شده است و برای بازسازی استاندارد و اساسی شبکه های توزیع برق مناطق آسیب دیده ، حداقل مبلغ 43 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo