مديرعالي ايمني شركت توانير در همايش مديران و كارشناسان شركت توزيع برق مازندران در ساري، گفت: علت رويداد 98 درصد از كل حوادث در دنيا، خطاي انساني است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo