به نام خدا

شركت طبرستان تابلو از سال 1380 فعاليت خود را در زمينه ساخت انواع تابلوهای برق صنعتي آغاز نموده است.
با توجه به تجربه و تخصص و با عنایت به ظرفيتهای علمي و فني كاركنان و در راستای تحقق سياستهای كالن
اقتصادی با تکيه بر دیدگاه مدیریت نوین، خط مشي كيفيت خود را متناسب با اهداف كيفيت و در راستای بهبود
مستمر سيستم مدیریت كيفيت )2015 : 9001 ISO )و رسيدگي به شکایات )2014 : 10002 ISO )با توجه به
سه حوزه :
1 -مشتریان 2 – كاركنان 3 -فرآیندها
به صورت زیر اعالم ميکند:
1 .ایجاد ارزش بيشتر برای مشتریان، به منظور كسب رضایت و ایجاد وفاداری در مشتریان.
2 .تحت كنترل و تسلط قرار دادن فرآیندهای شركت، بمنظور كاهش هزینه های سازمان و افزایش كيفيت
خدمات و كاالها ) بهبود مستمر سيستم مدیریت كيفيت و رسيدگي به شکایات (، در جهت ایجاد مزیت
رقابتي در بازار و حركت به سمت ضایعات صفر.
3 .سعي در ایجاد انگيزه و وفاداری و تقویت آن در بين كاركنان، به منظور كسب رضایت كاركنان.
4 .تعهد به ایجاد، اجرا و بهبود مستمر در فرآیند رسيدگي به شکایات.
5 .توليد محصوالتي مطابق با استانداردهای تعریف شده و حفظ و بهبود كيفيت و ایمني محصوالت سازمان و
نهایتاً تحویل بموقع به مشتریان.
مدیریت ارشد سازمان با تعهد به برآورده سازی الزامات سيستم مدیریت كيفيت و رسيدگي به شکایات و بهرهگيری
از گزارشات نتایج تجزیه و تحليل شده توسط نماینده مدیریت از اجرا و اثر بخشي سيستم مدیریت كيفيت اطمينان
حاصل نموده و كاركنان، مدیریت را در این امر یاری مي نمایند. همچنين مدیریت ارشد ضمن اطالع رساني خط مشي
و اطمينان از درک نسبي آن در سازمان، خط مشي را در دوره های ساليانه مورد بازنگری قرار مي دهد.