نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت انديشه، خلاقيت و نوآوري بزرگ ترين دارايي هر سازماني محسوب مي شود و هرگونه بهبود و پيشرفت در سيستم هاي فني و سازماني توسط نيروي انساني انجام مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo