تاكنون بيش از 51 هزار مگاوات پيك شبكه به ثبت رسيده و ديسپاچينگ ملي افزايش اين ميزان تا حدود 53 هزار مگاوات را محتمل مي داند و از طرفي با افزايش پيك به 52 هزار مگاوات و بالاتر، احتمال كمبود وجود دارد و اميدواريم با همكاري مردم و مديريت مصرف برق به آن مرحله نرسيم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo