در پايان برنامه ششم، فقط 20 درصد برق کشور توسط نيروگاه هاي دولتي توليد مي شود و 80 درصد مابقي را که بيش از توليد برق شرايط فعلي کشور خواهد بود، توسط بخش غير دولتي انجام مي گيرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo