شرکت‌های توزیع نیروی برق بر اساس طرح جهادی کاهش تلفات در پی کشف موارد برق‌دزدی و دست‌کاری در کنتورها رفتند و شاهد کاهش چشمگیر تلفات غیرفنی در بسیاری از شرکت‌های توزیع بودیم. در تصویر زیر مهم‌ترین دستاوردهای حاصل از کاهش ۱ درصد تلفات آمده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo