توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اعضای کمیته بازنگری و تدوین دستور العمل‌های بهره برداری و رییس اداره عملیات اجرایی مدیریت توسعه پست‌های معاونت طرحهای توسعه برق این شرکت منصوب شدند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo