دیاک :  دیاک دوسردارد و کارش به این صورت است  تا زمانیکه ولتاژدوسرآن به حد ولتاژ شکست نرسد، جریانی را عبورنمی دهد
ترایاک :  ترایاک از شش قطعه پی و ان ساخته  شده و دارای 3 پایه است ،  ازترایاک برای کنترل جریان متناوب استفاده می شود وانتخاب آن برحسب ولتاژ و   آمپراست
تریستور :   تریستور مانند یک دیود با یک پایه اضافی به نام گیت است
منبع خبر: Tabarestan Tablo