مدیر دیسپاچینگ و مخابرات منطقه جنوب، افزایش ظرفیت ایستگاه های برق رسانی، همچنین سرویس، نگهداری و تعمیرات به موقع تجهیزات را عامل اصلی عبور ازپیک تابستان آن هم بدون حادثه و خاموشی دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo