مطابق برنامه ريزي انجام شده با اجرايي شدن پروژه تمامي سيگنال هاي مورد نياز مراكز RDC و ارسال و امكان بهره برداري بدون اپراتور از پست هاي فوق توزيع تحت پوشش فراهم مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo