معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در گزارشي از رشد صددرصدي خريد برق از بورس انرژي ايران خبر داد و وضعيت تامين انرژي برق استان زنجان را از طريق بازارهاي مختلف تشريح كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo