دومين مميزي يكپارچه صنعت برق، با حضور مهندس عبدالعزيز كريمي مديرعامل شر كت برق منطقه اي فارس، مهندس راعي سرپرست مميزي از شركت توانير، مميزان مربوطه، معاونان و مديران ارشد برق فارس، در سالن شهيد هاشمپور اين شركت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo