به گزارش برق نیوز،به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خوزستان، رستم شمس گفت : تا قبل از پياده سازي نرم افزار و برگزاري دوره هاي آموزشي، درسال گذشته حدود 393 پيشنهاد از سوي كاركنان اين شركت دريافت شده بود .

وي افزود: نظام پيشنهادها درشركت برق منطقه اي خوزستان با هدف استفاده از فكر و انديشه كاركنان براي مسئله يابي و حل مشكلات شركت از سال 1385 استقرار يافت .

شمس با اشاره به مراحل بررسي و تصويب پيشنهادهاي رسيده به دفتر نظام پيشنهادها گفت: در اين شركت پس از اخذ پيشنهاد، دردبيرخانه ثبت و به كميته تخصصي جهت بررسي وضعيت از طريق سيستم نرم افزار جامع ارسال مي گردد وسپس مطابق آيين نامه اقدامات لازم صورت مي گيرد.

مدير دفتر استراتژيك و بهره وري شركت برق منطقه اي خوزستان ادامه داد: در راستاي بسترسازي نظام پيشنهادها ، اين شركت اقدام به تهيه نرم افزار جامع نظام پيشنهادها نموده وبدنبال آن و براساس مصوبات كميسيون توسعه مديريت اتن شركت به منظور استفاده بهينه از ظرفيت و توانايي هاي كاركنان، دوره هاي آموزشي آشنايي با نظام پيشنهادها در سطح شركت و به خصوص براي حوزه معاونت بهره برداري (نواحي) دركليه سطوح از ابتداي سالِ جاري تا كنون درحال برگزاري است .

وي تصريح كرد: دبيرخانه نظام پيشنهادهاي شركت برق منطقه اي خوزستان با مشاركت وهماهنگي دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني معاونت منابع انساني اين شركت از ابتداي امسال اقدام به برگزاري دوره آموزشي آشنايي با نظام پيشنهادها براي تعداد 130 نفر ازمديران وكاركنان امور بهره برداري ناحيه شمال و نيز 100 نفر ديگراز همكاران دراموربهره برداري ناحيه جنوب معاونت بهره برداري را هركدام به مدت 12 ساعت نموده است .

شمس تصريح كرد: درهمين راستا سال آينده نيزبرگزاري دوره هاي نظام پيشنهادها براي ديگر واحدهاي اين شركت تداوم خواهد داشت . گفتني است رستم شمس مدرس دوره هاي آموزشي نظام پيشنهادها و عضو كارگروه تدوين آيين نامه و سرمميز نظام پيشنهادهاي شركت توانير بوده كه امسال براي نواحي امور بهره برداري شمال و جنوب معاونت بهره برداري اين شركت 10 دوره آموزشي با هدف آشنايي با مباني علمي و ماموريت ، آرمان و اهداف ، نگرش هاي راهبردي بنيادين ، فلسفه استقرار دردستگاههاي دولتي ، فرآيند اجرا، شرايط لازم براي ايجاد آن، عوامل موثردر موفقيت آن و اهداف نظام پيشنهادها برگزار شده است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo