براي نصب آرايه هاي خورشيدي برروي منازل و محل هاي تجاري مي توان به چندين صورت عمل نمود. برخي از ساختمان ها بنا به شرايط محيطي (مانند شمال كشور) و از نظر طراحي ساختمان داراي سقف هاي به صورت شيب دار (شيرواني) هستند. در اينگونه از ساختمان ها آرايه ها مستقيماً برروي سقف و به موازات آن نصب مي شوند.

نكته اي كه بايد در اين حالت مد نظر داشت اين است كه فاصله آرايه خورشيدي تا سقف حداقل 10 سانتي متر باشد. اين فاصله براي گردش هوا و خنك شدن آرايه خورشيدي است.

همانگونه که در شکل زیر مشخص است آرايه ها برروي بام و به موازات آن نصب شده اند و تنها چندين سانتي متر از آن فاصله دارند كه براي تهويه هوا حتما لازم است.

نصب آرایه های خورشیدی

در صورتيكه بام به صورت ساده (سقف صاف) باشد، مطابق شکل زیر باید با استفاده از سازه نگه دارنده آرايه هاي خورشيدي را بر روي بام و در زاويه مناسب نصب نمود.

نكته مهمي كه در اين حالت بايد به آن توجه نمود اين است که ضلع پاييني آرايه خورشيدي كه بر روي ساختمان قرار مي گيرد، مستقيماً روي بام قرار نگيرد. دليل اين امر هم در اين است كه فاصله اي بين آرايه خورشيدي و زمين وجود داشته باشد تا محل عبور آب باشد و آب در پشت پنل خورشیدی جمع نشود.

نصب آرایه های خورشیدی

البته مي توان براي ساختمان هايي كه در حال ساخت هستند از پانل هاي خورشيدي به عنوان نماي ساختمان استفاده كرد. در اين صورت صرفه جويي در هزينه ساخت ساختمان صورت مي گيرد كه توجيه اقتصادي استفاده از نيروگاه خورشيدي براي منازل را موجه مي سازد.

نصب آرایه های خورشیدی

در ساختمانهايي با نماي مسطح نيز مي توان با استفاده از پنل هاي فتوولتاييك در بخش هايي از نما، به چشم اندازي خوشايند و كاربردي دست يافت.

رو ش های نصب آرایه های خورشیدی

همچنين مي توان از پنل هاي فتوولتاييك به عنوان سايه بان، نرده بالكن و يا سقف نورگير در ساختمان استفاده نمود.

رو ش های نصب آرایه های خورشیدی

رو ش های نصب آرایه های خورشیدی

رو ش های نصب آرایه های خورشیدی

برداشت از راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک ضابطه 667

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo