آرايه هاي خورشيدي برروي پايه هايي نصب مي شوند كه در راستاي زاويه مشخصي تنظيم مي شوند. در برخي موارد براي كسب توان بيشتر از ردياب هاي خوشيدي نيز استفاده مي شود كه تك محوره و يا دو محوره هستند. اما عموما آرايه هاي خورشيدي به صورت ثابت نصب مي شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo