شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی چندماه قبل تر از سازمان توسعه برق ایران متولد شد و جای این شرکت را گرفت. همزمان با ایجاد شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی باید آرم و لوگوی این شرکت هم تغییر پیدا می کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo