در مانورهایی که به صورت ضربتی در تمام روزهای هفته و در امورهای هشتگانه شرکت توزیع برق غرب مازندران انجام می شود با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، ضمن شناسایی و کشف انشعاب غیر مجاز نسبت به جمع آوری آن اقدام می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo