به گزارش برق نیوز، دكتر فرزاد حسيني نسب از ستاد توسعه فناوري نانو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري طي سخناني به معرفي جايگاه و اهميت فناوري نانو و نقش مهم آن درتوسعه كشور پرداخت و خاطرنشان كرد: فناوري نانو در مطالعات اوليه به بخش هاي توليد ثروت و بهبود كيفيت زندگي مردم توجه زيادي داشت اما در چشم انداز دوم به توسعه صنعتي و توليدات محصولات نانو همچنين صادرات فناوري نانو و محصولات ايراني در بازار هاي جهاني اهتمام ويژه اي ورزيد.

حسيني نسب در ادامه سخنان خود، برنامه هاي دولت در گسترش فناوري نانو را به سه بخش مهم و عمده معرفي كرد و اظهار داشت: سه بخش عمده نانو در ترويج صنعتي، دانشجويي و دانش آموزي، موقعيت كارا براي قشر تحصيلكرده فراهم كرده است.

وي افزود: مقرر شد در بخش ترويج صنعتي، صنعتگران، مديران دولتي بخش هاي مختلف و سرمايه گذاران با فرصت هاي فني و اقتصادي با به كارگيري فناوري نانو آشنا شوند.

همچنين در ترويج دانشجويي اساتيد، دانشجويان، رؤساي دانشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري با فناوري نانو و حمايت هاي ستاد آشنايي پيدا كنند و در بخش ترويج دانش آموزي نيز، دانش آموزان، دبيران، مديران ادارات آموزش و پرورش با فناوري نانو و حمايت هاي باشگاه دانش آموزي فناوري نانو در اين بخش وارد شوند و فعاليت خود را آغاز كنند.

حسيني در ادامه سخنان خود در معرفي بيشتر بخش ترويج صنعتي گفت: با توجه به سياست هاي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو جهت آشنايي بيشتر صنايع با كاربردها و دستاوردهاي داخلي اين فناوري و بكارگيري آن در صنايع مختلف، تاكنون سمينارها و نشست هاي تخصصي آشنايي با فرصت هاي فني و اقتصادي با به كارگيري فناوري نانو، در استان هاي كشور برگزار شده است.

وي ادامه داد: اين سمينارها كه با همكاري استانداري ها و نهادهاي مربوطه در مراكز استان ها در حال برگزار شدن است به موضوعات و مباحث مختلف در زمينه نانو پرداخته است.

حسيني نسب در اين سمينار به معرفي فناوري نانو در صنعت برق و ساخت تجهيزات نيروگاهي پرداخت و در ادامه به معرفي فرصت هاي صنعتي و تجاري به كارگيري فناوري نانو در صنايع و ارائه كاربردهاي فناوري نانو در صنعت مورد نظر اشاره كرد.

گزارش ارسالي حاكي از اين است كه سخنران سمينار در ادامه به بيان سياست هاي ستاد نانو در صنعتي سازي فناوري نانو، وضعيت كشور در صنعت موردنظر و هدف گذاريها، معرفي ستاد نانو و آشنايي با خدمات صنعتي ستاد، معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و تجهيزات ساخت داخل و ارائه گزارش هاي صنعتي در حوزه هاي موردنظر پرداخت و به سئوال حاضرين پاسخ گفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo