تولید نیروی برق دماوند به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده برق خاورمیانه که پیش از این در فرابورس درج نماد شده بود با یک تغییر مجددا; درج شد. سود نیروگا دماوند در سال 93 و 94 و همچنین برآورد ارزش این نیروگاه برای حضور در فرابورس مشخص شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo