در شرکت توزيع برق مشهد اطلاعات کليه نقاط اتوماسيون علاوه بر مرکز ديسپاچينگ و کنترل شبکه، از طريق طراحي سيستم نماد در ادارات اتفاقات و عمليات امورهاي 11 گانه برق مشهد نيز قابل مشاهده مي باشد. در اين مقاله ابتدا سيستم اتوماسيون توزيع برق و مزاياي آن بررسي شده و در ادامه سيستم نماد، تجهيزات و قابليت هاي آن معرفي مي گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo