در راستاي پيشگيري ازبرقراي انشعابات غير مجاز از سوي دستفروشان كمربندي آبيدر، شبكه زميني روشنايي معابر حد فاصل ميدان گاز به ميدان ظفريه به كابل خودنگهدار تغيير يافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo